รายละเอียดโครงการ วิธีชำระเงิน/ชำระเต็มจำนวน วิธีชำระเงิน/ผ่อนชำระ ใบรับเงิน/ใบเข้าร่วมโครงการ - เต็มจำนวน ใบรับเงิน/ใบเข้าร่วมโครงการ - ผ่อนชำระ ลงชื่อรับอาวุธปืน ประกาศมหาดไทย
รายชื่อผู้ผ่อนชำระ
โครงการจัดหาอาวุธปืนพกประจำกาย ซิก ซาวเออร์ โมเดล MPX
เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันที่ เอกสารเข้าร่วมโครงการและใบรับเงิน