หน้าหลัก ลงชื่อรับอาวุธปืน วิธีการชำระเงินเต็มจำนวน วิธีการผ่อนชำระ ใบรับเงิน/ใบเข้าร่วมโครงการ (ชำระเต็มจำนวน) ใบรับเงิน/ใบเข้าร่วมโครงการ (ผ่อนชำระ) หน่วยงานที่สามารถเข้าร่วมโครงการ
จำนวนปืนคงเหลือทั้งหมด
ในโครงการ
2,833
กระบอก
แบบชำระเต็มจำนวน
372
กระบอก
แบบผ่อนชำระ 0% 6 งวด
หมดเขตชำระเงิน 30 พ.ย. 65
0
DAYS
0
HOURS
0
MINUTES
0
SECONDS


ผู้สามารถเข้าร่วมโครงการ

ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ● รองผู้บริหารท้องถิ่น ● ประธานสภาท้องถิ่น ● รองประธานสภาท้องถิ่น ● เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ● ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ● ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ ผู้ช่วยผู้ดำเนินงานประจำตัวสมาชิกผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ● คณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ● คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ระดับชาติ และจังหวัด และระดับสถานีตำรวจ ● ทนายขอแรงประจำศาล และทนายอาสาประจำสถานีตำรวจ ● อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ● พนักงานจ้างภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อัตราจ้าง 3 ปี) ● อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ● อาสาสมัครตำรวจชุมชนประจำตำบล ● ราษฏรอาสารักษาเมืองและราษฏรอาสารักษาหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริ ● ข้าราชการบำนาญทุกสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ● กระทรวงมหาดไทย ● กระทรวงกลาโหม ● กองทัพบก ● กองทัพเรือ ● กองทัพอากาศ ● กระทรวงยุติธรรม ● วุฒิสภา ● สภาผู้แทนราษฏร ● สำนักงานศาลยุติธรรม ● กรมประชาสัมพันธ์ ● สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ● กรมศุลกากร ● กรมสรรพสามิต ● กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ● กรมชลประทาน ● กรมประมง ● กรมปศุสัตว์ ● กรมส่งเสริมสหกรณ์ ● กรมเจ้าท่า ● สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ● สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ● สำนักงานศาลปกครอง ● ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ● สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ● สภาความมั่นคงแห่งชาติ ● กระทรวงสาธารณสุข ● กระทรวงศึกษาธิการ ● กระทรวงอุตสาหกรรม ● สำนักนายกรัฐมนตรี ● กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ● กระทรวงวัฒนธรรม ● กระทรวงแรงงาน ● สภาผู้แทนราษฎร ● กรมทางหลวง ● กรมทางหลวงชนบท ● สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ● กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ● กรมป่าไม้ ● กรมอุทยานแห่งชาติและพันธุ์พืช ● กรมการปกครอง ● กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ● กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ● กรมราชทัณฑ์ ● สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ● คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ ● คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ● คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ● กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ● กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ● การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ● คณะกรรมการการเลือกตั้ง ● กระทรวงพานิชย์ ● กระทรวงพลังงาน ● กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษกิฐและสังคม ● กระทรวงทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ● กระทรวงคมนาคม ● กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ● กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ● กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ● กระทรวงการต่างประเทศ ● กระทรวงการคลัง ● การไฟฟ้านครหลวง ● การไฟฟ้าภูมิภาค ● การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ● การประปานครหลวง ● การประปาส่วนภูมิภาค ● สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ● กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ● ลูกจ้างประจำของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสารักษาดินแดนประเภทประจำกอง และอาสาสมัครทหารพราน ครูอัตราจ้าง 4 ปี และผู้พิพากษาสมทบ

 
VIDEO 1
VIDEO 2