รายละเอียดโครงการ วิธีชำระเงิน/ชำระเต็มจำนวน วิธีชำระเงิน/ผ่อนชำระ (5 งวด) วิธีชำระเงิน/ผ่อนชำระ (11 งวด) ใบรับเงิน/ใบเข้าร่วมโครงการ - เต็มจำนวน ใบรับเงิน/ใบเข้าร่วมโครงการ - ผ่อนชำระ (5 งวด) ใบรับเงิน/ใบเข้าร่วมโครงการ - ผ่อนชำระ (11 งวด) ลงชื่อรับอาวุธปืน ประกาศมหาดไทย
แนวทางและขั้นตอนเข้าร่วมโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 : จองอาวุธปืน
-
+
จองอาวุธปืนโดยการชำระค่าอาวุธปืน จำนวน 110,000 บาท
- ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ดาวน์โหลดเอกสารชำระเงินที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
- ผ่านแอพพลิเคชั่นกรุงไทย NEXT ดูรายละเอียดการชำระเงินได้ที่ ชำระเต็มจำนวน / ผ่อนชำระ 5 งวด / ผ่อนชำระ 11 งวด
ขั้นตอนที่ 2 : ตรวจสอบรายชื่อ
-
+
หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการ ให้ท่านตรวจสอบรายชื่อการชำระเงินและปริ้นเอกสารเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็ปไซต์ www.sigthailand.com เพื่อนำไปประกอบการขอ ป.3 ที่อำเภอตามทะเบียนบ้านของท่าน
ขั้นตอนที่ 3 : ยื่นขอใบอนุญาต แบบ ป.3
-
+
ยื่นขอใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (แบบ ป.๓) ระบุว่าสั่งซื้อจาก “สวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สำนักงานส่งกำลังบำรุง) ๒๕๖๔/๑” พร้อมกระสุนลูกโดด ขนาด ๙ มม. จำนวน ๑๐๐ นัด เท่านั้น โปรดระบุปีโครงการสวัสดิการให้ถูกต้อง ๒๕๖๔/๑ และระบุจำนวนกระสุนให้ถูกต้อง ๑๐๐ นัด ถ้าไม่ได้ระบุแบบ ป.๓ ตามนี้ จะไม่สามารถมารับอาวุธปืนในโครงการนี้ได้
เอกสารที่ต้องใช้ในการขอแบบ ป.3
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชน
- ใบรับรองความประพฤติ (ข้าราชการให้ผู้บังคับบัญชาเซ็นรับรอง)
- เอกสารเข้าร่วมโครงการจากซิกซาวเออร์ และใบรับเงิน
** แบบ ป.๓ ขอได้ที่อำเภอตามทะเบียนบ้านของท่าน (และต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือนขึ้นไป)
ตัวอย่างใบ ป.3
ขั้นตอนที่ 4 : จองคิวรับอาวุธปืน
-
+
ลงทะเบียนรับอาวุธปืนที่หน้าเว็ปไซต์ www.sigthailand.com
เปิดให้เข้ารับปืน: วันพุธ และ วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 9.00 - 15.00 น.
เอกสารที่ต้องนำมารับอาวุธปืน:
- บัตรข้าราชการตัวจริง
- ใบอนุญาต แบบ ป.3 ฉบับจริง ทั้ง 2 ตอน จำนวน 1 ชุด
- สำเนาใบอนุญาต แบบ ป.3 ทั้ง 2 ตอน จำนวน 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
- สำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน 2 ชุด
- ใบรับรองความประพฤติ พร้อมเซ็นรับรองโดยผู้บังคับบัญชา (ยกเว้นนายตำรวจตั้งแต่ยศ พ.ต.ต. ขึ้นไป) จำนวน 1 ชุด
- ใบรับเงิน หรือสลิบใบโอนเงินจากธนาคารกรุงไทย จำนวน 1 ชุด
- ค่าตัดโอน 800 บาท (ทะเบียนบ้านพื้นที่กทม.)
300 บาท (ทะเบียนบ้านนอกพื้นที่กทม.)
** สำเนาบัตรข้าราชการต้องเป็นฉบับที่ยังไม่หมดอายุในกรณีบัตรข้าราชการตัวจริงหมดอายุให้นำ ใบรับรองจากผู้บังคับบัญชามาแสดง พร้อมแสดงบัตรข้าราชการตัวจริง **
*** กรณีมอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจต้องเป็นข้าราชการตำรวจในสังกัดเดียวกันเท่านั้น ***
หมายเหตุ
กรณีผู้สั่งซื้อได้ชำระเงินจองอาวุธปืนแล้ว แต่ไม่สามารถขอแบบ ป.3 ได้ ทางโครงการยินดีคืนเงินให้เต็มจำนวน