รายละเอียดโครงการ วิธีชำระเงิน/ชำระเต็มจำนวน วิธีชำระเงิน/ผ่อนชำระ (5 งวด) วิธีชำระเงิน/ผ่อนชำระ (11 งวด) ใบรับเงิน/ใบเข้าร่วมโครงการ - เต็มจำนวน ใบรับเงิน/ใบเข้าร่วมโครงการ - ผ่อนชำระ (5 งวด) ใบรับเงิน/ใบเข้าร่วมโครงการ - ผ่อนชำระ (11 งวด) ลงชื่อรับอาวุธปืน ประกาศมหาดไทย
ลงชื่อรับอาวุธปืน
โครงการจัดหาอาวุธปืนพกประจำกาย ซิก ซาวเออร์ โมเดล MPX
เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ

ชื่อ-นามสกุล
เลขบัตรประชาชน
เบอร์โทรศัพท์
เลขที่ ใบ ป.3
วันที่
เวลา

รายชื่อคนลงทะเบียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันที่ / เวลา บัตรคิว
ไม่พบข้อมูล